2013


Nullvisjonen takker alle for et fint år i 2013 – et år der vi har møtt mye folk på eks. 17 dager på stands og på hele 49 kurs. Faktisk har vi til sammen møtt nesten 3400 personer på kurs. Sikring av barn i bil har vært hovedfokus hele høsten. Vår nettside nullvisjonen-agder.no er ennå ikke blitt ett år, men har hatt langt over 100.000 visninger.

Kommunene i Listerregionen har, i likhet med resten av Vest-Agder fylke, heldigvis ikke hatt den negative utviklingen landet som helhet har hatt. Antall trafikkdrepte i Norge i 2013 ser ut til å bli 40-50 høyere enn i 2012 – et skremmende tall. Likevel er dette det tredje laveste antallet siden 1950-tallet, og forhåpentligvis vil 2014 vise nedadgående tall igjen.

Trenden i 2013 har vært at ungdom kjører mer forsiktig, mens voksne menn 30-50 år preger dødstallene. Årsakene er som før; fart, rus, manglende bilbelte og uoppmerksomhet. Faktisk var det slik at ca. 40% av de drepte ikke brukte bilbelte. Samme prosenttall har vi for høy fart som ulykkesårsak.

Kennedy sa i sin tid: ”Ask not what your country can do for you, but what you can do for the country.” Ja – kort sagt, ikke spør hva Nullvisjonen kan gjøre, men hva du selv kan gjøre. 7 av 10 trafikkulykker skyldes oss selv – vår egen atferd – de valg vi selv tar i trafikken. Skal vi nærme oss myndighetenes nullvisjon – en visjon om null drepte og null hardt skadde – er det opp til oss selv. Ha for eksempel øynene mot veien og ikke mot telefonen.

Bilene blir stadig sikrere og veiene stadig bedre, men det er fortsatt vi som sitter bak rattet og tar våre valg. Selvsagt vil nye 4-felts veier gjøre en del strekninger mye sikrere, men de aller fleste av landets veier vil fortsatt være tofelts veier i overskuelig framtid. De fleste veier har kun en gul strek som skiller oss fra motgående trafikk, og fjellveggen er en liten meter unna på den andre siden. Da er det opp til oss selv. Møteulykker og utforkjøringsulykker har preget 2013.

Med ønske om et godt 2014, der vi sykler, går og kjører forsiktig og tar hensyn! Trafikk kan være farlig – det har 2013 vist oss. Rett over nyttår starter vi et ungdomsprosjekt – følg med.

 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
 

 

 

 

Halvering av antall drepte og hardt skadde mulig?

De siste 10 årene har antall trafikkdrepte blitt mer enn halvert.


Myndighetene har satt seg mål om en ny slik halvering de neste 10 årene.
Er dette mulig? Vel, bilene blir stadig sikrere og veiene blir stadig sikrere - selv om det dessverre går sent framover med veisatsing i Norge. 

Og så er det den viktigste faktoren da: OSS SELV. Hele 7 av 10 ulykker skyldes vår egen atferd. Sannsynligvis må det holdningsskapende arbeidet intensiveres!


2013 blir dessverre et tilbakesteg med langt flere drepte enn i 2012. Kurven viser at vi har hatt slike tilbakeslag tidligere også.


-

Regjeringens mål og satsingsområder i trafikksikkerhetsarbeidet ble presentert i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP).

Trafikksikkerhetsarbeidet skal fortsatt bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren.

Det er også satt et etappemål som viser hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen.

Ambisjonen er at antall drepte og hardt skadde i trafikken skal halveres innen 2024, sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011. Det betyr at det i 2024 maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i veitrafikken.


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


Nesten alle bruker bilbelte, men...

...altså ikke helt ALLE ennå dessverre.
Dersom alle hadde brukt bilbelte ville vi hatt 40-50 færre drepte årlig de siste årene.

MEN, tallene for bilbeltebruk er svært høye og gode, så de aller fleste av oss er flinke til å tenke forebygging. Det er FÅ bilister som kjører UTEN bilbelte - og disse kan man altså finne direkte igjen i statistikkene der 40-50 liv kunne vært reddet.

Regjeringens mål og satsingsområder i trafikksikkerhetsarbeidet ble presentert i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP).
Trafikksikkerhetsarbeidet skal fortsatt bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren.
Det er også satt et etappemål som viser hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen.
Ambisjonen er at antall drepte og hardt skadde i trafikken skal halveres innen 2024, sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011. Det betyr at det i 2024 maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i veitrafikken.


MÅL FOR ØKT BILBELTEBRUK i 2014 og 2018:


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Synne Lande - vår nye ungdomsblogger


Følg gjerne med hva Synne skriver om sine opplevelser :-).

Synne er fra Stavanger og går på skole på KVS Lyngdal. Hun er en rimelig fersk bilfører som ikke er redd for å fortelle om sine opplevelser i trafikken. Her får man servert både tabber, redsler, gode råd og litt humor.

Livet med lappen er bloggens navn.

http://livetmedlappen.blogg.no/Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister

www.nullvisjonen-agder.no


Tekster du når du kjører?

Daglig møter jeg nemlig biler der sjåføren kikker på noe annet enn trafikken foran bilen. Håper det er svært viktig - livsviktig - viktigere enn å unngå å krasje med meg som kommer i mot.

Du får vurdere selv.

Tall fra den store verden:


Mvh

Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


Lastebilsjåfører - stor forbedring...

... mht bilbeltebruk.

Bilbeltebruken øker sterkt og godt blant sjåfører av tunge kjøretøy. På 4 år er økningen fra 52,8 til 70%. Myndighetenes mål for 2018 er at dette skal øke til 80%. For personbiler er dette målet satt på 96,5%.

Kjære lastebilsjåfører - det hadde vært flott om dere kunne "sprenge" målsettingen under her. Jeg vet det er sterkt fokus på sikkerhet i deres bransje.
You can do better than 70%??

Hva med 80% i 2014 og 90% i 2015?Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Refleks for fotgjengere må påbys!


Dersom man sykler i mørket er det påbudt å ha lys på sykkelen – mest for å gjøre seg synlig. Man kan faktisk få en ganske stor bot om man ikke har lys på sykkelen. Men dersom man er fotgjenger kan man gå rundt fritt og lovlig i trafikken – helt usynlig for bilistene. Dessverre. Det er på tide å ansvarliggjøre fotgjengere gjennom et påbud.

Refleksbruken øker for sakte. Tall fra 2012 viser at langs landevei bruker under halvparten av fotgjengerne refleks. I byene ligger tallene rundt en fjerdedel. Over 2 millioner bilister har opplevd plutselig å ha en av disse trafikkens spøkelser like foran bilen. Fotgjengeren tror han/hun er sett av bilisten, men dem som kjører bil vet hvor usynlige de er.


Nylig opplevde jeg selv å plutselig ha en mørkt kledd fotgjenger like foran bilen. Det gikk bra, med et par meters margin. Ekkel følelse.
 
En stor undersøkelse gjort av Trygg Trafikk viser at over 80% av landets voksne befolkning ønsker et påbud om refleksbruk i mørket for fotgjengere. Finland innførte et påbud for 10 år siden – refleksbruken gikk sterkt opp der.

Mange fotgjengere blir drept i trafikken hvert år. En stor del av disse blir påkjørt fordi de har gjort seg selv usynlige for bilistene. Nesten ingen refleksbrukere blir påkjørt.

7 av 10 trafikkulykker skyldes vår egen atferd – de valg man tar.
Å bruke refleks eller ikke er et slikt valg.


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Bruk av sykkelhjelm øker stadig

Kurven viser at bruken av sykkelhjelm øker jevnt og trutt. NTP har et konkret mål for hvor vi skal være i 2018.

Hvordan skal vi klare det?

Et stikkord her er nøkkelpersonene FORELDRE. Deres holdninger til hjelmbruk, deres egen hjelmbruk, deres oppfølging av egne barns hjelmbruk... er svært betydningsfulle elementer for å øke hjelmbruken. Eller sagt på en annen måte: Gir foreldrene blaffen i hjelmen vil barna gjøre det samme.
Eksempelets makt.

Et annet stikkord er SKOLENE.
Ennå er det noen skoler som ikke krever at elevene skal bruke hjelm på turer i skoletida - men Trygg Trafikk melder høsten 2013 at hele 8 av 10 skoler krever dette.
Og, heldigvis ser vi også at de fleste lærerne som sykler til og fra skolen bruker hjelm.
Eksempelets makt.

 
 
 


Sykkelhjelm redder liv. Det er du som må lære dine barn å bruke hjelm.

Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no 

Er bilførere blitt mer egoistiske?

Roller
For å forstå hvordan mennesket innhenter og bearbeider informasjon, er vi avhengig av kunnskap fra psykologien. Psykologien forklarer hvordan mennesket reagerer i ulike situasjoner, i dette tilfellet våre handlinger eller vår atferd/oppførsel i trafikken.
Hva er det som bestemmer hvordan vi oppfører oss i trafikken? Mesteparten av tiden er vi sammen med andre og spiller ulike ”roller”, avhengig av hvordan vi tror at andre vil vi skal oppføre oss. Trafikken er en arena hvor vi er avhengige å kontrollere vår atferd, slik at vi kan fungere effektivt og sikkert sammen med andre. Hvordan du ”tolker” rollen, betyr mye for medtrafikantene. Vi ønsker å komme raskt og effektivt til bestemmelsesstedet, men det må skje uten at vi utsetter oss selv eller andre for fare. 

Hvilken rolle spiller du i trafikken? 
Nullvisjonen blir en realitet
Ingen personer mistet livet i trafikken i landets nordligste fylke i 2012. Ifølge Utrykningspolitiet (UP) og Statens vegvesen må vi helt tilbake til 1939 for å finne forrige gang det gikk et helt år uten dødsfall på finnmarksveiene I sosiale medier takker UP trafikantene for godt samspill i trafikken i året som gikk.


Godt samspill? 
Hva betyr samspill og kan en for eksempel bruke fotball som metafor for bilkjøring? På begge arenaene er det snakk om spilleforståelse. Det handler om kunnskap om å oppfatte, vurdere, bestemme, beslutte og handle i enhver situasjon på den arena lagspillet fungerer. Spillerne må lære å lese spillet, hvor du må ta andres perspektiv og forstå hva den andre har til hensikt å gjøre. Som bilfører må du se på andre trafikanter som medspillere og gjøre de gode. Du må både gi og ta i mot informasjon, slik at en reduserer tvil. Det å kunne iverksette riktig handling til riktig tid gir god trafikal samhandling. For at samspillet ikke skal bli for vanskelig må spillet ha visse regler.

Lover og regler for å hindre kaos og farlige situasjoner

Vi har trafikkregler for å få et godt og grunnlag for sikker og effektiv trafikkavvikling. I denne sammenheng må vi minne hverandre om Vegtrafikklovens grunnregler for trafikk:
    § 3  Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
       Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Grunnregelen sier noe om at vi må vise empati overfor våre medmennesker. Godt samspill inneholder ordene: Hensynsfullt, Aktpågivende og Varsomt (HAV) .

  • Å kjøre hensynsfullt vil si å respektere og tenke på de trafikantene du til enhver tid har rundt deg, og innrette kjøringen din etter dem. Det vil si å ikke være egoistisk, men å være høflig mot andre.
  • Å være aktpågivende vil si å følge med på trafikken. Du skal i god tid oppdage farer og være forutseende, dvs. se langt frem for å planlegge kjøringen. Det vil for eksempel bety at du har fokus på trafikken og ikke på mobilsamtalen.
  • Å kjøre varsomt vil si å kjøre forsiktig, for kjører, setter du store krefter i sving. Du må gjøre ditt beste for finne løsninger som er trygge for deg selv og andre trafikanter.

Trafikklærer Lars Versland som er forfatter av boka ”Den profesjonelle trafikklærer”, sier at sikker og effektiv trafikkavvikling er en felles målsetting, der samhandling og samspill er sentrale stikkord. Det å ferdes i trafikken krever utvikling av relasjonelle ferdigheter og evner. Han mener at tenkemåter som å ”sette hverandre i god posisjon” og skape ”flyt” er gjeldende både i fotball og som bilfører.

Trafikal samhandling betyr med andre ord at du kommuniserer i trafikken for å synliggjøre hva du har til hensikt å gjøre – altså det motsatte av det å være egoistisk. Det innebærer å ha HAV i ryggmargen, tenke: best sammen når det gjelder og bry seg J

Tonje Moen
Leder Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Bruker du refleks?

Tall fra Trygg Trafikk sier at langt over 2 millioner bilister har opplevd å nesten kjøre på en forgjenger fordi han/hun ikke var synlig i mørket.

Gjør deg synlig - det koster deg lite.


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Er du synlig eller usynlig?

Dette bildet viser 3 fotgjengere.

Fotgjengeren til venstre har valgt å gå uten refleks - hun i midten hadde glemt refleksen sin mens personen helt til høyre går så sjelden i mørket at han ikke bryr seg.

Ser du ingen? Nei - det er ofte slik dessverre...

 
 
MvhTorstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no 

Kjøring av barn og ungdom til og fra trening og kamp

Tusenvis av foreldre er daglig engasjert som sjåfører for barn og ungdom til og fra trening og kamp. Disse foreldrene er dagliglivets helter - helter som barn og ungdom ser opp til - helter som har en flott mulighet til å påvirke med små  selvsagte "trafikksikkerhetsdrypp".
 
La det bli en selvfølge at dere holder fartsgrensen og at alle har bilbelte på seg.
 
Denne annonsen hadde vi med i programheftet for Lyngdal Cup sommeren 2013:
 
 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

500% sikrere for barn i bil – ditt valg

Den siste forskningen fra både norske legers doktoravhandlinger og de fremste forskerne hos VTI i Sverige sier at det er 5 ganger sikrere om barn sitter bakovervendt i sine barnestoler kontra forovervendt. 5 ganger er faktisk 500%, ikke 5 eller 50. Det er altså snakk om det et svært viktig fysisk tiltak du selv kan gjøre for å sikre dine barn.

Barn bør sitte bakovervendt så lenge som mulig, helst til 4-års alder. Barn under 135 cm eller 36 kg skal alltid bruke godkjent sikringsutstyr tilpasset barnets vekt. Det er også viktig at stolene er festet riktig og at beltet er strammet riktig. Barn under 140 cm må ikke sitte foran aktiv airbag.

Noen sier at sikring av barn ikke var så viktig på eks. 70-tallet – og «vi klarte oss jo greit da…» Vel, på den tiden omkom det ca. 100 barn i bilulykker. I fjor var tallet 4.

Nullvisjonen har denne høsten besøkt regionens ca. 40 barnehager og delt ut en liten brosjyre om sikring av barn i bil til foreldre – ca. 2500 brosjyrer til sammen. I tillegg har vi holdt en rekke foreldremøter – og flere står for tur. Har dere ikke fått info – se våre websider.

Til syvende og sist er det opp til dere selv som foreldre hvordan dere sikrer deres barn.

Velg en sikker måte – også på korte turer til og fra barnehagen. Regionens barnehagestyrere fortalte mange skrekkhistorier…

 
 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


 

7 av 10 trafikkulykker skyldes vår egen atferd

2013 ser ikke ut til å bli et godt år med tanke på nedgangen i antall trafikkdrepte.

I 2010 ble 208 personer drept i norsk trafikk.
I 2011 ble 168 drept.
I 2012 ble 145 drept.

145 er fortsatt et svært høyt tall og man kan mangedoble antall tragedier dersom man teller de som sitter igjen med sine tap. Men, det positive er at antallet trafikkdrepte i Norge er mer enn halvert de siste 10 år, og på 80-tallet hadde vi over 400 drepte årlig. Tilbake i 1970 var tallet 560.


 2013-tallene viser foreløpig ikke en fortsettelse av den positive utviklingen for de siste årene. Sommermånedene juni, juli og august ga oss 25 flere drepte enn samme periode i fjor. Utviklingen har fortsatt i september, med dobbelt så mange omkomne som samme måned i fjor. Det er mer enn to måneder igjen av 2013, og allerede har vi over 145 trafikkdrepte.

Kjøres det for tøft i Norge?

Det er flest unge menn som omkommer i norsk trafikk – og de vanligste ulykkestypene er utforkjøringer og møteulykker. Årsakene er oftest for høy fart. I tillegg kommer ruskjøring og manglende bilbelte. Ca. 40-50 liv kunne vært spart årlig dersom alle brukte bilbelte.

Like vanlig som å si «ha det bra» er det å si «kjør forsiktig».
Har du reflektert over hva det vil si?
 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

 

Lær dine barn at bilbeltet alltid skal brukes

Bruker du bilbelte - alltid?
Lærer du dine barn gode vaner - eller er det ikke så nøye?


Bilbelte.
40-50 liv kunne vært spart årlig dersom alle hadde brukt bilbelte. Bilbeltet er det viktigste sikkerhetsutstyret i bilen.Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

ATV

Det er mange steder, blant annet på internett, hvor det er mulig å få kjøpt ATV, og det reklameres mye for ATV for barn. Mange av disse ATV’ene er det imidlertid ikke lovlig for barn å bruke.

Hovedregelen er enkel: barn kan bruke ATV’er som max går 6 km/t.

Dersom ATV’en går raskere enn 6 km/t, må den registreres. Dersom egenvekten på ATV’en er under 150 kg, kan den registreres som moped og sjåføren må dermed være over 16 år og ha mopedlappen.

Dersom ATV’en ikke fyller vilkårene for å registreres som moped, må den registreres som 4 hjuls motorsykkel og da må man ha førerkortklasse B for å kjøre ATV’en. Det innebærer at sjåfør må være over 18 år og inneha førerkort for personbil. Det finnes ATV’er som brukes som arbeidsmaskiner som i gitte tilfeller kan registreres som traktor, noe som innebærer at man må være over 16 år og inneha førerrett for traktor.
Skilttyper

Hvite skilter med sort skrift: Det er lovlig å kjøre ATV-en på vei.
Sort skilt med gul skrift: ATV-en kan kun krysse veien, og er ellers kun registrert som arbeidsredskap for bruk utenfor vei.
 
Er ATV’en registrert, kan ikke barn under henholdsvis 16 og 18 år bruke ATV’en. Det finnes dog et lite unntak. Barn kan kun bruke ATV’er som går mer enn 6 km/t dersom de deltar på organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av medlemmer i klubb tilknyttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsportforbund. Da er det strenge krav i forhold til sikkerhetstiltak, håndhevelse av motorsportens regler og at aktivitetsledelsen er kompetent.

Strafferammen for å la sine barn kjøre ATV, enten det er på hytta, på gårdsplassen, på offentlig vei eller på åkeren, er bøter eller fengsel i inntil 1 år. Normalt gis det bøter ved første gangs overtredelse og disse ligger i sjiktet 4000 til 10.000, avhengig av overtredelsen. Dersom barn skader seg eller andre under ulovlig kjøring med ATV, kan konsekvensene bli større også for de som har gitt tillatelse til kjøringen.

Mer her om førerkort, skilter, aldersgrenser etc. >>

Mange ulykker med ATV har reist spørsmålet om det bør innføres egne førerkort for denne kjøretøygruppen.

Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

130.000 ruskjøreturer daglig

Er du et godt forbilde - eller er du litt sånn "på grensa..." ?


Ruskjøring.
Det foretas over 130.000 kjøreturer daglig i ruspåvirket tilstand. Hva mener du om dette?
Til tider leser man nesten daglig i avisene om ruskjøring.

Du ser mistenkelig kjøring. Godtar du - eller melder du fra?Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Mobiltelefon + bil = ikke lovlig og svært farlig

Det er forbudt å tekste SMS når du kjører bil.
Vær et godt forbilde for dine barn!


Telefonbruk i bil.
Uoppmerksomhet i trafikken skaper mange ulykker. Hvordan er dine telefonvaner i bilen?


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Kjør på


Kjør på – det kan hende at du kommer fram et par minutter før. Men, det kan også hende at du blir vinket inn i en kontroll – og det kan hende farten din fører til en ulykke.
 

Litt for ofte leser vi om kontroller der folk som virkelig kjører fort og farlig blir fratatt førerkortet. Men også små fartsoverskridelser kan være farlige. Statens Vegvesen undersøker alle alvorlige ulykker, og de har beregninger som sier at dersom du i en 80-sone øker farten fra 80 til 94, dobles risikoen for at noen i bilen mister livet i en ulykke. I en 60-sone dobles denne risikoen allerede ved 70. Er du villig til å ta sjansen? Mange er det.Fart en av de viktigste årsakene til ulykker. 40% av dødsulykkene der fart var årsaken skyldes ekstremfart, mens hele 60% skyldes kun moderate fartsoverskridelser.

Utrykningspolitiet (UP) i vår region sier at 7 av 10 ulykker skyldes vår egen atferd i trafikken. I 2012 beslagla UP over 5000 førerkort pga høy fart – de regner med å gjøre det samme i år.

De fleste av oss ønsker bedre veier – og behovet er stort her i sør. Veiene må komme så snart som mulig. I mellomtiden må vi kjøre etter forholdene på de veiene som finnes – og vi må ta de rette valgene. Fart er et slikt valg.

Når man ser på ulykkene i Listerregionen for de siste årene er det tre faktorer som nevnes ofte: unge menn, fart og utforkjøring. Dette stemmer dessverre godt med statistikk for resten av landet.

 
Kjør på?

 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Holder du fartsgrensene?

Du er trafikklærer for dine barn hver dag. Din atferd og dine holdninger betyr svært mye.


Fart.
Fart er medvirkende årsak til over halvparten av dødsulykkene i trafikken. Er du et godt forbilde?


Bruk og del våre filmer!


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Din siste SMS - som sjåfør


Fra 2. mai 2013 ble reglene for bruk av mobiltelefon i bil skjerpet. Jeg skal ikke gå inn på detaljene i dette – det har man lest alt om i diverse nyhetsoppslag tidligere.
 

Skal man ha regler for alt – og hvordan skal politiet klare å følge opp?

Poenget med de skjerpede reglene er å understreke viktigheten av å holde fokus på veien og trafikken og ikke på en skjerm. Reglene skjerpes for å gjøre det tryggere på veiene, så får vi håpe den enkeltes holdninger til lover og regler er veloverveide. Vi er nok mange som har sett en bil i delvis feil kjørebane mens sjåføren tekster på telefonen. Møteulykker er stygge ulykker. Husk at man kjører ca. 20 meter på ett sekund ved en fart på 70 km/t. Et par sekunders fokus på telefonen, navi-skjermen, nettbrettet…Utforkjøringer er også stygge.

De fleste ulykker skyldes vår egen atferd i trafikken – de valg vi tar. Det viktigste er den enkeltes holdninger og forståelse for trygg oppførsel i trafikken. Man jobber i trafikksikkerhetsarbeid parallelt med både lover, regler og holdninger.

Vi har for eksempel hatt påbud om bilbelte lenge, men noen velger dette bort. Vi har lenge hatt forbud mot håndholdt mobiltelefon i bil, men noen bryr seg ikke om dette. Vi har fartsgrenser – men mange overskrider disse voldsomt.

Holdningsskapende arbeid dreier seg om å få folk til å forstå – og endre atferd – om det er regler for dette eller ei. Eksempler på det siste kan være refleks og sykkelhjelm – det er ikke påbudt, men folk dør i trafikken pga manglende hjelm eller refleks. Det er klart man da «maser» om dette.

Reglene for mobiltelefon i bil er skjerpe for din og min trygghet. Din siste SMS som sjåfør bør nå være sendt – så slipper vi å få deg i fronten. Vi kan ikke godta at bilister vi møter langs veien sitter og tekster på telefonen!
 
Bilde: Faksimile VG

 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


Lever du farlig?


En landsomfattende reflekstelling utført av Trygg Trafikk og Sparebanken 1 Forsikring viser at vi i Vest-Agder er nest dårligst i landet til å bruke refleks. Tellingen sier ikke noe om Listerregionen spesielt, men tallene er uansett en vekker. I Østfold bruker 45% refleks, men i Vest-Agder er vi helt nede i 20% i følge tellingen. Landsgjennomsnittet er skuffende 29%. På landsbygda er man flinkest – med 45% refleksbruk, mens tallene for byer er 26%.

 
Refleks er fotgjengernes billigste livsforsikring, og direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, har tatt til orde for at refleks burde bli påbudt – noe en MMI-undersøkelse sier at hele 78% av befolkningen er enige i. Kanskje et påbud ville øke bevisstheten vår?


Trygg Trafikks undersøkelse viser også at 1,2 millioner nordmenn har mer enn 10 reflekser liggende hjemme og at 250 000 har over 30 reflekser. Kun 1 prosent sier at de ikke har refleks. Hvorfor brukes de ikke? Man vil vel ikke bli påkjørt?

I løpet av de siste 5 år har 152 fotgjengere mistet livet i Norge – og 547 har blitt hard skadd. Mange av ulykkene skjedde ved kryssing av vei, eller langs en mørk vei. Middelaldrende og eldre er overrepresentert – våre barn er flinke refleksbrukere!

I vintermørket er det vanskelig å være bilist. Dersom fotgjengere bruker refleks er det noe lettere. Hittil i år er 18 fotgjengere og 12 syklister omkommet – vi vil ikke ha flere!

På med refleksen – vær så snill!

 

Fakta om refleks:

·         35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket.

·         Med fjernlys kan bilføreren se deg på 400 meters avstand hvis du bruker refleks.

·         Når bilen bruker nærlys er du synlig på 140 meters hold med refleks.

·         Uten refleks er du synlig først på 25 meters hold. Det tilsvarer cirka ett sekund hvis bilen kjører i 80 km/t.

·         Med refleks reduseres risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent.

(Kilde: Transportøkonomisk institutt, Trygg Trafikk)

  

Mvh

 

Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

 

Far og mor - bruker dere sykkelhjelm?

Foreldre er rollemodeller.
Det er det vi voksne gjør – vår atferd – som teller mest. Ikke det vi sier.

Sykkelhjelm.Sykkelhjelm redder liv. Det er du som må lære dine barn å bruke hjelm.

Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen
www.nullvisjonen-agder.no

Gratis livsforsikring


Bilde: Trygg Trafikk
Forleden dag leste jeg i avisen at 27 personer i Listerregionen fikk gebyr på kr. 1500 for manglende bilbeltebruk i en kontroll. Thor-Inge Kostøl i Statens Vegvesen uttalte at bilbeltebruken i Lister er dårligere enn ellers i landet. Han kunne også fortelle at det er slike storkontroller et par ganger i året i Listerregionen.

Dette må hver enkelt gjøre noe med! Tar dere utfordringen? I en region med så stort og godt fokus på trafikksikkerhet forventes det bedre tall. La ”beltebevegelsen” bli en automatisert selvfølge når du setter deg i bilen – og sørg for at dine passasjerer gjør det samme – også på småturer. Minn dine venner og kolleger på beltebruk. Etter neste kontroll bør Kostøl uttale at Listerregionen er langt bedre enn landet for øvrig! 

Det tar 1-2 sekunder å klikke på seg bilbeltet. Det er ikke bare en gratis livsforsikring, men også en svært lønnsom vane. Alternativet kan koste deg kr. 1500 til staten – eller faktisk livet. Anslag fra forskere sier at ca. 50 liv kunne vært spart årlig dersom alle hadde brukt bilbelte. Halvparten av de som blir drept i trafikken bruker ikke bilbelte.

Storkontrollen Listerregionen avdekket også manglende sikring av barn i bil.


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no