Halvering av antall drepte og hardt skadde mulig?

De siste 10 årene har antall trafikkdrepte blitt mer enn halvert.


Myndighetene har satt seg mål om en ny slik halvering de neste 10 årene.
Er dette mulig? Vel, bilene blir stadig sikrere og veiene blir stadig sikrere - selv om det dessverre går sent framover med veisatsing i Norge. 

Og så er det den viktigste faktoren da: OSS SELV. Hele 7 av 10 ulykker skyldes vår egen atferd. Sannsynligvis må det holdningsskapende arbeidet intensiveres!


2013 blir dessverre et tilbakesteg med langt flere drepte enn i 2012. Kurven viser at vi har hatt slike tilbakeslag tidligere også.


-

Regjeringens mål og satsingsområder i trafikksikkerhetsarbeidet ble presentert i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP).

Trafikksikkerhetsarbeidet skal fortsatt bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren.

Det er også satt et etappemål som viser hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen.

Ambisjonen er at antall drepte og hardt skadde i trafikken skal halveres innen 2024, sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011. Det betyr at det i 2024 maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i veitrafikken.


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar