Sommer nå, men snart høst og VEIBELYSNING

Veibelysning redder liv.

Les her i dette sammendraget hva Transportøkonomisk TØI sier om saken. Tallenes tale er klar. Mer lys - mer sikkerhet.Vegbelysning

KILDE:
Transportøkonomisk institutts t
rafikksikkerhetshåndbok oppsummerer mer enn 2000 nasjonale og internasjonale forskningsrapporter om trafikksikkerhet. Her kan du på en enkel måte få svar på hvilke trafikksikkerhetstiltak som virker og hvor kostnadseffektive de er.
tsh.toi.no

Vegbelysning reduserer antall dødsulykker i mørke med ca. 60%. For personskadeulykker ble det funnet en reduksjon på 14% som er statistisk pålitelig. Virkningen på materiellskadeulykker er omtrent like stor, 16%.


Dødsulykker
Alle ulykker
-60
Personskadeulykker
Alle ulykker
-14
Materiellskadeulykker
Alle ulykker
-16

Ulykker utenfor tettbygd strøk:
 
Dødsulykker
Alle ulykker
-87
Personskadeulykker
Alle ulykker1
-13
Materiellskadeulykker
Alle ulykker
-27

For møteulykker, påkjøring bakfra og eneulykker ble det funnet reduksjoner på mellom ca. 40 og 50%. Disse virkningene er sterkt påvirket av resultatene av Wanvik (2007B). Denne undersøkelsen baseres på et meget stort datamateriale, men har ikke kontrollert for trender eller forstyrrende variabler.

Når man ikke inkluderer denne undersøkelsen i analysene er virkningene som følgende:
-møteulykker: -20%
-påkjøring bakfra: -41%
-eneulykker: -5%

I noen land er belysningen av veger og gater blitt redusert i bestemte perioder for å spare energi. Virkningen av å redusere belysningen på antall ulykker virker negativt inn:

Personskadeulykker
Ulykker i mørke
+17
Materiellskadeulykker
Ulykker i mørke
+27

OBS:
Statistikken viser hvor mye vegbelysning hjelper – og hvor stygge tallene blir om belysningen fjernes. Dette må lære oss at det er langt større ulykkesrisiko der det mangler vegbelysning. Både fotgjengere og syklister må være ekstra oppmerksomme langs slike veier – og da er refleks en selvfølge – noe annet er direkte livsfarlig. Bilister må være oppmerksomme på at det kan ferdes myke trafikanter uten refleks – selv om man ikke skulle tro det i 2012. Tall fra Trygg Trafikk sier at 7 av 10 voksne ikke bruker refleks. Livsfarlig!
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister

www.nullvisjonen-agder.no