Refleks for fotgjengere må påbys!


Dersom man sykler i mørket er det påbudt å ha lys på sykkelen – mest for å gjøre seg synlig. Man kan faktisk få en ganske stor bot om man ikke har lys på sykkelen. Men dersom man er fotgjenger kan man gå rundt fritt og lovlig i trafikken – helt usynlig for bilistene. Dessverre. Det er på tide å ansvarliggjøre fotgjengere gjennom et påbud.

Refleksbruken øker for sakte. Tall fra 2012 viser at langs landevei bruker under halvparten av fotgjengerne refleks. I byene ligger tallene rundt en fjerdedel. Over 2 millioner bilister har opplevd plutselig å ha en av disse trafikkens spøkelser like foran bilen. Fotgjengeren tror han/hun er sett av bilisten, men dem som kjører bil vet hvor usynlige de er.


Nylig opplevde jeg selv å plutselig ha en mørkt kledd fotgjenger like foran bilen. Det gikk bra, med et par meters margin. Ekkel følelse.
 
En stor undersøkelse gjort av Trygg Trafikk viser at over 80% av landets voksne befolkning ønsker et påbud om refleksbruk i mørket for fotgjengere. Finland innførte et påbud for 10 år siden – refleksbruken gikk sterkt opp der.

Mange fotgjengere blir drept i trafikken hvert år. En stor del av disse blir påkjørt fordi de har gjort seg selv usynlige for bilistene. Nesten ingen refleksbrukere blir påkjørt.

7 av 10 trafikkulykker skyldes vår egen atferd – de valg man tar.
Å bruke refleks eller ikke er et slikt valg.


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Bruk av sykkelhjelm øker stadig

Kurven viser at bruken av sykkelhjelm øker jevnt og trutt. NTP har et konkret mål for hvor vi skal være i 2018.

Hvordan skal vi klare det?

Et stikkord her er nøkkelpersonene FORELDRE. Deres holdninger til hjelmbruk, deres egen hjelmbruk, deres oppfølging av egne barns hjelmbruk... er svært betydningsfulle elementer for å øke hjelmbruken. Eller sagt på en annen måte: Gir foreldrene blaffen i hjelmen vil barna gjøre det samme.
Eksempelets makt.

Et annet stikkord er SKOLENE.
Ennå er det noen skoler som ikke krever at elevene skal bruke hjelm på turer i skoletida - men Trygg Trafikk melder høsten 2013 at hele 8 av 10 skoler krever dette.
Og, heldigvis ser vi også at de fleste lærerne som sykler til og fra skolen bruker hjelm.
Eksempelets makt.

 
 
 


Sykkelhjelm redder liv. Det er du som må lære dine barn å bruke hjelm.

Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no 

Er bilførere blitt mer egoistiske?

Roller
For å forstå hvordan mennesket innhenter og bearbeider informasjon, er vi avhengig av kunnskap fra psykologien. Psykologien forklarer hvordan mennesket reagerer i ulike situasjoner, i dette tilfellet våre handlinger eller vår atferd/oppførsel i trafikken.
Hva er det som bestemmer hvordan vi oppfører oss i trafikken? Mesteparten av tiden er vi sammen med andre og spiller ulike ”roller”, avhengig av hvordan vi tror at andre vil vi skal oppføre oss. Trafikken er en arena hvor vi er avhengige å kontrollere vår atferd, slik at vi kan fungere effektivt og sikkert sammen med andre. Hvordan du ”tolker” rollen, betyr mye for medtrafikantene. Vi ønsker å komme raskt og effektivt til bestemmelsesstedet, men det må skje uten at vi utsetter oss selv eller andre for fare. 

Hvilken rolle spiller du i trafikken? 
Nullvisjonen blir en realitet
Ingen personer mistet livet i trafikken i landets nordligste fylke i 2012. Ifølge Utrykningspolitiet (UP) og Statens vegvesen må vi helt tilbake til 1939 for å finne forrige gang det gikk et helt år uten dødsfall på finnmarksveiene I sosiale medier takker UP trafikantene for godt samspill i trafikken i året som gikk.


Godt samspill? 
Hva betyr samspill og kan en for eksempel bruke fotball som metafor for bilkjøring? På begge arenaene er det snakk om spilleforståelse. Det handler om kunnskap om å oppfatte, vurdere, bestemme, beslutte og handle i enhver situasjon på den arena lagspillet fungerer. Spillerne må lære å lese spillet, hvor du må ta andres perspektiv og forstå hva den andre har til hensikt å gjøre. Som bilfører må du se på andre trafikanter som medspillere og gjøre de gode. Du må både gi og ta i mot informasjon, slik at en reduserer tvil. Det å kunne iverksette riktig handling til riktig tid gir god trafikal samhandling. For at samspillet ikke skal bli for vanskelig må spillet ha visse regler.

Lover og regler for å hindre kaos og farlige situasjoner

Vi har trafikkregler for å få et godt og grunnlag for sikker og effektiv trafikkavvikling. I denne sammenheng må vi minne hverandre om Vegtrafikklovens grunnregler for trafikk:
    § 3  Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
       Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Grunnregelen sier noe om at vi må vise empati overfor våre medmennesker. Godt samspill inneholder ordene: Hensynsfullt, Aktpågivende og Varsomt (HAV) .

  • Å kjøre hensynsfullt vil si å respektere og tenke på de trafikantene du til enhver tid har rundt deg, og innrette kjøringen din etter dem. Det vil si å ikke være egoistisk, men å være høflig mot andre.
  • Å være aktpågivende vil si å følge med på trafikken. Du skal i god tid oppdage farer og være forutseende, dvs. se langt frem for å planlegge kjøringen. Det vil for eksempel bety at du har fokus på trafikken og ikke på mobilsamtalen.
  • Å kjøre varsomt vil si å kjøre forsiktig, for kjører, setter du store krefter i sving. Du må gjøre ditt beste for finne løsninger som er trygge for deg selv og andre trafikanter.

Trafikklærer Lars Versland som er forfatter av boka ”Den profesjonelle trafikklærer”, sier at sikker og effektiv trafikkavvikling er en felles målsetting, der samhandling og samspill er sentrale stikkord. Det å ferdes i trafikken krever utvikling av relasjonelle ferdigheter og evner. Han mener at tenkemåter som å ”sette hverandre i god posisjon” og skape ”flyt” er gjeldende både i fotball og som bilfører.

Trafikal samhandling betyr med andre ord at du kommuniserer i trafikken for å synliggjøre hva du har til hensikt å gjøre – altså det motsatte av det å være egoistisk. Det innebærer å ha HAV i ryggmargen, tenke: best sammen når det gjelder og bry seg J

Tonje Moen
Leder Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Bruker du refleks?

Tall fra Trygg Trafikk sier at langt over 2 millioner bilister har opplevd å nesten kjøre på en forgjenger fordi han/hun ikke var synlig i mørket.

Gjør deg synlig - det koster deg lite.


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Er du synlig eller usynlig?

Dette bildet viser 3 fotgjengere.

Fotgjengeren til venstre har valgt å gå uten refleks - hun i midten hadde glemt refleksen sin mens personen helt til høyre går så sjelden i mørket at han ikke bryr seg.

Ser du ingen? Nei - det er ofte slik dessverre...

 
 
MvhTorstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no 

Kjøring av barn og ungdom til og fra trening og kamp

Tusenvis av foreldre er daglig engasjert som sjåfører for barn og ungdom til og fra trening og kamp. Disse foreldrene er dagliglivets helter - helter som barn og ungdom ser opp til - helter som har en flott mulighet til å påvirke med små  selvsagte "trafikksikkerhetsdrypp".
 
La det bli en selvfølge at dere holder fartsgrensen og at alle har bilbelte på seg.
 
Denne annonsen hadde vi med i programheftet for Lyngdal Cup sommeren 2013:
 
 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

500% sikrere for barn i bil – ditt valg

Den siste forskningen fra både norske legers doktoravhandlinger og de fremste forskerne hos VTI i Sverige sier at det er 5 ganger sikrere om barn sitter bakovervendt i sine barnestoler kontra forovervendt. 5 ganger er faktisk 500%, ikke 5 eller 50. Det er altså snakk om det et svært viktig fysisk tiltak du selv kan gjøre for å sikre dine barn.

Barn bør sitte bakovervendt så lenge som mulig, helst til 4-års alder. Barn under 135 cm eller 36 kg skal alltid bruke godkjent sikringsutstyr tilpasset barnets vekt. Det er også viktig at stolene er festet riktig og at beltet er strammet riktig. Barn under 140 cm må ikke sitte foran aktiv airbag.

Noen sier at sikring av barn ikke var så viktig på eks. 70-tallet – og «vi klarte oss jo greit da…» Vel, på den tiden omkom det ca. 100 barn i bilulykker. I fjor var tallet 4.

Nullvisjonen har denne høsten besøkt regionens ca. 40 barnehager og delt ut en liten brosjyre om sikring av barn i bil til foreldre – ca. 2500 brosjyrer til sammen. I tillegg har vi holdt en rekke foreldremøter – og flere står for tur. Har dere ikke fått info – se våre websider.

Til syvende og sist er det opp til dere selv som foreldre hvordan dere sikrer deres barn.

Velg en sikker måte – også på korte turer til og fra barnehagen. Regionens barnehagestyrere fortalte mange skrekkhistorier…

 
 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no