Er bilførere blitt mer egoistiske?

Roller
For å forstå hvordan mennesket innhenter og bearbeider informasjon, er vi avhengig av kunnskap fra psykologien. Psykologien forklarer hvordan mennesket reagerer i ulike situasjoner, i dette tilfellet våre handlinger eller vår atferd/oppførsel i trafikken.
Hva er det som bestemmer hvordan vi oppfører oss i trafikken? Mesteparten av tiden er vi sammen med andre og spiller ulike ”roller”, avhengig av hvordan vi tror at andre vil vi skal oppføre oss. Trafikken er en arena hvor vi er avhengige å kontrollere vår atferd, slik at vi kan fungere effektivt og sikkert sammen med andre. Hvordan du ”tolker” rollen, betyr mye for medtrafikantene. Vi ønsker å komme raskt og effektivt til bestemmelsesstedet, men det må skje uten at vi utsetter oss selv eller andre for fare. 

Hvilken rolle spiller du i trafikken? 
Nullvisjonen blir en realitet
Ingen personer mistet livet i trafikken i landets nordligste fylke i 2012. Ifølge Utrykningspolitiet (UP) og Statens vegvesen må vi helt tilbake til 1939 for å finne forrige gang det gikk et helt år uten dødsfall på finnmarksveiene I sosiale medier takker UP trafikantene for godt samspill i trafikken i året som gikk.


Godt samspill? 
Hva betyr samspill og kan en for eksempel bruke fotball som metafor for bilkjøring? På begge arenaene er det snakk om spilleforståelse. Det handler om kunnskap om å oppfatte, vurdere, bestemme, beslutte og handle i enhver situasjon på den arena lagspillet fungerer. Spillerne må lære å lese spillet, hvor du må ta andres perspektiv og forstå hva den andre har til hensikt å gjøre. Som bilfører må du se på andre trafikanter som medspillere og gjøre de gode. Du må både gi og ta i mot informasjon, slik at en reduserer tvil. Det å kunne iverksette riktig handling til riktig tid gir god trafikal samhandling. For at samspillet ikke skal bli for vanskelig må spillet ha visse regler.

Lover og regler for å hindre kaos og farlige situasjoner

Vi har trafikkregler for å få et godt og grunnlag for sikker og effektiv trafikkavvikling. I denne sammenheng må vi minne hverandre om Vegtrafikklovens grunnregler for trafikk:
    § 3  Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
       Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Grunnregelen sier noe om at vi må vise empati overfor våre medmennesker. Godt samspill inneholder ordene: Hensynsfullt, Aktpågivende og Varsomt (HAV) .

  • Å kjøre hensynsfullt vil si å respektere og tenke på de trafikantene du til enhver tid har rundt deg, og innrette kjøringen din etter dem. Det vil si å ikke være egoistisk, men å være høflig mot andre.
  • Å være aktpågivende vil si å følge med på trafikken. Du skal i god tid oppdage farer og være forutseende, dvs. se langt frem for å planlegge kjøringen. Det vil for eksempel bety at du har fokus på trafikken og ikke på mobilsamtalen.
  • Å kjøre varsomt vil si å kjøre forsiktig, for kjører, setter du store krefter i sving. Du må gjøre ditt beste for finne løsninger som er trygge for deg selv og andre trafikanter.

Trafikklærer Lars Versland som er forfatter av boka ”Den profesjonelle trafikklærer”, sier at sikker og effektiv trafikkavvikling er en felles målsetting, der samhandling og samspill er sentrale stikkord. Det å ferdes i trafikken krever utvikling av relasjonelle ferdigheter og evner. Han mener at tenkemåter som å ”sette hverandre i god posisjon” og skape ”flyt” er gjeldende både i fotball og som bilfører.

Trafikal samhandling betyr med andre ord at du kommuniserer i trafikken for å synliggjøre hva du har til hensikt å gjøre – altså det motsatte av det å være egoistisk. Det innebærer å ha HAV i ryggmargen, tenke: best sammen når det gjelder og bry seg J

Tonje Moen
Leder Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar