Hva er Nullvisjonen?Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

"Nullvisjonen" er et bilde av en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller livsvarig skadd i trafikken.
3 grunnpilarer ("søyler"):
- Etikk
- Vitenskap
- Ansvar.

Det etiske elementet er grunntesen om at tap av liv
eller permanente skader i trafikken er uakseptabelt.
Vitenskapelighet innebærer
at trafikksikkerhetspolitikken skal være basert på forskning og på dokumenterte virkemidler.
Ansvarsaspektet viser til at ansvaret for trafikksikkerheten
skal være delt mellom trafikantene og veimyndighetene. Dette vil si at veiene skal utformes på en slik måte at dersom trafikantene overholder regelverket, så skal veisystemet sikre at ferdsel på veg ikke medfører død eller varig skade.

Veisystemet
Kjernen i nullvisjonen er at veisystemet må utformes ut fra menneskets forutsetninger. Vi har en begrenset tåleevne og mestringsevne i trafikken. Vi må erkjenne at det er menneskelig å gjøre feil og at alle ulykker ikke kan forhindres. Selv de dyktigste sjåfører gjør feil. Ofte er det bare et øyeblikks uoppmerksomhet som utløser en ulykke.

Kjøretøy - vei - trafikant
Men det skal ikke være dødsstraff for å gjøre en feil i trafikken. Vi må utforme kjøretøyene, veien og veiens omgivelser slik at de hjelper trafikantene til riktig atferd og beskytter mot at en menneskelig feilhandling får fatale konsekvenser. Menneskekroppen må ikke utsettes for sterkere kollisjonskrefter enn den kan tåle. Farten avgjør i stor grad hvor sterke kollisjonskreftene og skadene blir i en ulykke.

Nullvisjonen betyr at vi må forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar