Atferdsendring?

Det er et tankekors at hvis alle holder fartsgrensene, bruker personlig verneutstyr og kjører rusfritt, så kan antall dødsulykker halveres. Dersom alle bruker bilbelte kan 40-50 liv spares årlig.

UP uttaler senest i januar 2013 at 7 av 10 ulykker skyldes atferd.
Dette stemmer helt overens med tall fra Trygg Trafikk.

Hovedmålet for nullvisjonsjobbingen er å sette trafikksikkerhet på dagsorden i lokalmiljøet og få NULLVISJONEN "under huden" på befolkningen. = HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID

ENDRE ATFERD?
Man deler gjerne inn prosessen fra å bli kjent med et problem til virkelig å gjøre noe med det i 4 trinn:
  1. Kjenne til
  2. Forstå
  3. Akseptere
  4. Endre atferd
De to første punktene kan Nullvisjonen hjelpe til med gjennom kurs og opplysningsvirksomhet - resten er helt opp til den enkelte!VISJONEN er en selvfølge: NULL drepte - NULL hardt skadde.
Alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge gjøres med denne visjonen som grunnlag.Vi kan nok ikke unngå alle ulykker og all skade, men veldig mye kan gjøres for at konsekvensene ikke blir fatale. Farten i et kollisjonsøyeblikk utgjør eks. forskjellen på liv og død. Det samme gjelder om bilbeltet er på eller ikke.


Transportøkonomisk institutt (TØI) viser her MEDVIRKENDE FAKTORER i dødsulykker:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar