Nullvisjonen omtalt i fylkets handlingsplan, september 2017

KOPI FRA HANDLINGSPLANEN SEPTEMBER 2017:

7.3 Nullvisjonen i Agder – et unikt tiltak! 

Bakgrunn Nullvisjonen ble startet som et prosjekt i Listerregionen i 2003 med Lyngdal og Farsund
som første deltakende kommuner. I løpet av prosjektperioden har de øvrige kommunene sluttet seg til konseptet slik at Nullvisjonen i Agder nå omfatter alle kommuner i Vest-Agder bortsett fra Kristiansand. Fra 2016 ble Nullvisjonen omgjort fra prosjekt til et permanent tiltak.

Vest-Agder er det eneste fylket i Norge som driver denne formen for aktivt og utadrettet holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.

Nullvisjonen har en fulltidsansatt leder i hver region. Nullvisjonslederne er ansatt i en vertskommune, men lønnes av fylkeskommunen, og fungerer som en regional ressurs som utfører holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid på vegne av fylkeskommunen gjennom informasjon, kursing og arrangementer. Statens vegvesen bidrar årlig med 500.000,- i støtte til arrangementer i regi av Nullvisjonen i Agder.

Profil 

Nullvisjonen er hovedsakelig rettet mot holdningsskapende informasjons- og opplæringstiltak, som et positivt supplement til kommunenes eget trafikksikkerhetsarbeid, som har et noe større fokus på fysiske tiltak.

Et hovedmål for Nullvisjonslederne er å gjøre nullvisjonen, visjonen om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken, kjent i kommunen som deltar. Samtidig skal trafikksikkerhet settes på dagsorden i lokalmiljøet. Nullvisjonslederne bistår med kursing av kommunalt ansatte om innholdet i nullvisjonen, samtidig som det arbeides med å spre informasjon i lokale medier.

En stor utfordring er å implementere trafikksikkerhet med utgangspunkt i nullvisjonen i kommunale planer, samt å bevisstgjøre, informere og øke kunnskapen om trafikksikkerhet i befolkningen. Hver deltakende kommune bistår arbeidet med en egen Nullvisjonskontakt som arbeider i en gitt stillingsprosent med dette. Nullvisjonskontakten skal ha en koordinerende rolle innad i kommunen og bistå både med påvirkning, profilering og gjennomføring i samarbeid med leder av Nullvisjonen.

Målgrupper 

Nullvisjonen i Agder hadde i starten voksne rollemodeller som hovedmålgruppe. Over tid har profilen blitt mer ungdomsrettet, med klubbesøk og deltakelse på skoler. Store utfordringer i forhold til ungdommers kjøreatferd gjør det viktig å rette seg mot denne målgruppa. Samtidig er ikke foreldregenerasjonen glemt ut. Gjennom møter med foreldregrupper i skoler og barnehager formidler Nullvisjonslederne viktig informasjon om trafikksikkerhet, og prøver å oppmuntre voksne rollemodeller til å ta ansvar for trafikkatferden.

Nullvisjonslederne arrangerer og deltar på en rekke aktiviteter:

 Ungdomsprosjektet
 Kurs for politikere kommunalt ansatte, lærere i ungdomsskolen og bedrifter 7
 HMS-kurs for kommunalt ansatte som kjører bil i jobb
 Kurs for russestyrer for alle videregående skoler i Vest-Agder
 Tilstedeværelse på større arrangement med informasjonsopplegg om nullvisjonen og trafikksikkerhet
 Rådgivning for TS-plan og annet planverk i kommunene
 Refleksdemonstrasjon for elever i grunnskolen  Trafikksikkerhetsrelaterte prosjekter i kommunene
 Drift av Nullvisjonens egen hjemmeside
 Produksjon av filmer med holdningsskapende innhold
 Salg av trafikksikkerhetseffekter

Ungdomsprosjektet er et kjøreadferdsprosjekt for ferske bilførere i risikogruppen 18- 24 år. Deltakelse er gratis, og ungdommene forplikter seg til å delta på kurskvelder, samt å følge trafikkreglene, kjøre ansvarlig og å være gode forbilder i trafikken. Målet er at de sitter igjen med økt praktisk og teoretisk kunnskap, i tillegg til positive holdninger til trafikksikkerhet, som kan spres videre til venner og familie. Som belønning for å følge prosjektet kan man velge mellom sikkerhetsreparasjon av egen bil eller en sikkerhetsfokusert opplevelsesdag på Rudskogen motorsportsenter.

Nullvisjonen har en egen hjemmeside. Denne er svært populær både i og utenfor Agder og gir en meget god oversikt over den omfattende aktiviteten som drives av Nullvisjonslederne. I tillegg til er den et imponerende oppslagsverk for aktuell informasjon om trafikksikkerhet. Sjekk ut www.nullvisjonen-agder.no/

Det er laget flere kortfilmer til bruk i det holdningsskapende arbeidet. Disse retter seg mot alle trafikantgrupper og viser hvordan dårlige holdninger kan resultere i skader og ulykker. Filmene brukes i undervisning og finnes på Nullvisjonens hjemmeside.

Nullvisjonslederne skal i liten grad involvere seg i vurderinger om fysiske tiltak. Slike henvendelser videreformidles til kommune, Statens Vegvesen eller fylkeskommunen for vurdering. Dette prinsippet har vist seg å fungere bra, og det er økende forståelse blant publikum om at det ikke ligger i Nullvisjonens mandat å fronte fysiske tiltak.

Evaluering 

Det er gjort en omfattende evaluering av Nullvisjonen i Agder, gjennom to omganger med både før- og etterundersøkelser. Evalueringen viste en positiv utvikling i bevissthet rundt trafikksikkerhet i deltakende kommuner, samt bekreftet et ønske om videreføring av dette viktige arbeidet. Fylkeskommunen har siden fulgt opp dette.

Funnene i evalueringen var blant annet:

 Vesentlig forbedret kjennskap til nullvisjonen og innholdet i de lokale tiltakene i regi av Nullvisjonen i Agder
 Økt tro på visjonen om null drepte eller hardt skadde
 Tendens til bedret atferd, selv om dette ikke er statistisk signifikant
 Signifikant endring av bilbeltebruk i Nullvisjonsområdene
 Markant økning i bruk av refleks i Nullvisjonsområdene
 Media har hatt stor betydning for Nullvisjonens suksess
 Fokus på, og bevissthet rundt trafikksikkerhet har økt
 Nødvendig med et eget trafikksikkerhetsprosjekt for å opprettholde fokus
 Nullvisjonen er godt kjent i kommunene på grunn av en godt synlig og dyktig prosjektledere
 Atferdsendringer tar tid

Økonomi var største barriere mot videreføring. Dette er løst ved at Nullvisjonen er gjort permanent og finansieres over fylkeskommunens driftsbudsjett.

Ressursene som legges inn i Nullvisjonen anses som vel anvendte, og deltakelse er heller ikke kostbart for kommunene, siden de ikke lenger stiller med egne midler inn i arbeidet, men nå i stedet deltar med en stillingsressurs inn i arbeidet. Kommunene sitter igjen med svært mye trafikksikkerhet for denne innsatsen.

Organisering og videreføring 

Forebyggende trafikksikkerhetsarbeid er et viktig satsingsområde i fylkeskommunen, og permanent videreføring av tiltaket er i samsvar med fylkeskommunens strategi.

Det har vært prøvd ut ulike organisasjonsmodeller i nullvisjonsområdene. Dette har gitt nyttig erfaring for løsningen som er valgt når Nullvisjonen er gjort permanent. Ved oppstart var det viktig med en topptung styringsgruppe med deltakelse fra politisk ledelse i kommunene. Behovet for politisk deltakelse har avtatt over tid etter hvert som nullvisjonsarbeidet har blitt godt innarbeidet i de deltakende kommunene.

Driften av Nullvisjonen i de ulike regionene styres nå av en administrativt oppnevnt arbeidsgruppe. Gruppene er satt sammen med deltakere fra kommunene, Statens vegvesen, fylkeskommunen, Trygg Trafikk og politiet. Disse rapporterer til styringsgrupper med deltakelse fra fylkeskommunen, Statens vegvesen og av utvalgte rådmenn i deltakerkommunene.

Det er ønskelig å ta Nullvisjonen med inn i et sammenslått Agderfylke, og å tilrettelegge for at arbeidet kan spres inn i kommunene i Aust-Agder. Her er det behov for nytenkning knyttet til hvordan Nullvisjonslederne opererer, samtidig som man er avhengig av at det settes av økonomiske midler til å ansette Nullvisjonsledere i Aust-Agder. Vest-Agder fylkeskommune er innstilt på å være rause med tanke på hvordan eksisterende Nullvisjonslederne kan operere, for at Nullvisjonen i fremtiden skal bli en ettertraktet trafikksikkerhetsressurs for et samlet Agder.

7.5 Finansiering av fylkeskommunens trafikksikkerhetstiltak 

Trafikksikkerhetsarbeid er et langsiktig arbeid som krever stabil og forutsigbar finansiering for å gi resultater. Her er fylkeskommunen en viktig bidragsyter gjennom de årlige budsjettene.

Den største barrieren mot videreføring av Nullvisjonen var en anstrengt kommunal økonomi, knyttet til årlig driftstilskudd. Ved at Nullvisjonen ble gjort permanent med finansiering over samferdselsseksjonens drift- og vedlikeholdsbudsjett har det vært mulig å tilby våre dyktige Nullvisjonsledere faste og varige stillinger. Dette har blitt svært godt mottatt og løsningen gir nødvendig fleksibilitet for driften av Nullvisjonen.
I tillegg til fylkeskommunens finansiering bidrar Statens vegvesen årlig med 500.000,- til som tiltaks- og aktivitetsmidler for Nullvisjonen.

Totalt bruker Vest-Agder Fylkeskommune i 2017 om lag 4 mill. kr til drift av de tre tiltakene, der om lag 3 mill. kr går til driften av Nullvisjonen i Agder, mens resterende midler går til drift av fellesprosjektene 18pluss og Trafoen. Bevilgningene håndteres over drift- og vedlikeholdsbudsjettet, slik at de justeres for lønns- og prisvekst, som er viktig for å kunne håndtere normal lønnsjustering i henhold til avtaleverket for disse stillingene.


Kopiert sept. 2017
Torstein Salvesen
www.nullvisjonen-agder.no