"Rumlefelt" i midten av veien

Har du sett hvor mange plasser det er frest opp ulike "rumlefelt" langs den gule midtstripa i veien?
Disse feltene redder liv!

Sjekk her hva Transportøkonomisk institutt kan fortelle om virkningen:

Midtoppmerking

Transportøkonomisk institutts t
rafikksikkerhetshåndbok oppsummerer mer enn 2000 nasjonale og internasjonale forskningsrapporter om trafikksikkerhet. Her kan du på en enkel måte få svar på hvilke trafikksikkerhetstiltak som virker og hvor kostnadseffektive de er.
tsh.toi.no

Møteulykker er blant de mest alvorlige ulykkene og mange av disse ulykkene skjer fordi en fører kommer over i motgående kjørefelt på grunn av uoppmerksomhet eller søvnighet. Analyser av politirapporterte ulykker i USA viser at kun omtrent 5% av alle møteulykkene skjer i forbindelse med forbikjøring, at føreren mister kontroll over kjøretøyet eller feil på kjøretøyet. Omtrent halvparten av møteulykkene skjer på rett veg, mens omtrent 38% skjer i kurver (Najm, Sen, Smith og Campbell, 2003).
I Norge i 2000 til 2009 ble 19% av alle skadde og drepte i politirapporterte ulykker skadd / drept i møteulykker. Blant de drepte i politirapporterte ulykker er det 39% som ble drept i møteulykker.
Analyser av dødsulykker i Norge i årene 2005 til 2008 viser at sovning eller manglende oppmerksomhet har vært en medvirkende årsak til 3 av 18 (17%) møteulykker med vogntog hvor et vogntog var utløsende part og i minst 19 av 64 møteulykker med vogntog hvor et annet kjøretøy var utløsende part (Assum og Sørensen, 2010).
Forsterket midtoppmerking omfatter oppmerkingstiltak som er kombinert med fresetiltak. Det mest vanlige fresetiltaket er rumleriller. Rumleriller produserer lyd og vibrasjon ved overkjøring. Hensikten er å varsle førere om at kjøretøyet er i ferd med å krysse midtlinjen. Rumleriller er som regel frest, men kan også være rullet ned i ny asfalt når den fortsatt er myk (”rolled rumble strips”).


Tabell 3.26.1: Virkninger av ulike typer forsterket midtoppmerking på antall ulykker.
Prosent endring av antall ulykker
Ulykkens alvorlighetsgrad
Ulykkestyper som påvirkes
Beste anslag
Rumleriller på innsiden / på tvers av midtlinjeoppmerkingen
Uspesifisert skadegrad
Alle ulykker
-12
Personskadeulykker
Alle ulykker
-11
Dødsulykker
Alle ulykker
-80
Uspesifisert skadegrad
Møteulykker
-23
Personskadeulykker
Møteulykker
-25
Uspesifisert skadegrad
Alle ulykker om dagen
-8
Uspesifisert skadegrad
Alle ulykker om natten
-32
Rumleriller på utsiden av midtlinjeoppmerkingen
Uspesifisert skadegrad
Alle ulykker
-13
Uspesifisert skadegrad
Møteulykker
0

OBS:
Undersøkelser og statistikker viser oss at møteulykker pga eks. uoppmerksomhet og sovning utgjør hele 39% av dødsulykkene. Dette er den vanligste årsaken til dødsulykker i trafikken. Dette bør lære oss å holde fokus på veien – ikke på eks. telefonen. Dette bør også lære oss å være uthvilte og edru bak rattet.

Statistikken viser oss også at forsterket midtoppmerking reduserer antall dødsulykker opptil 80%.


Sammendrag av
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Rundkjøringer redder liv

Transportøkonomisk institutts trafikksikkerhetshåndbok oppsummerer mer enn 2000 nasjonale og internasjonale forskningsrapporter om trafikksikkerhet. Her kan du på en enkel måte få svar på hvilke trafikksikkerhetstiltak som virker og hvor kostnadseffektive de er.
tsh.toi.no

Når det gjelder rundkjøringer kan vi rett og slett si at disse redder liv.
Ombygging av X-kryss og T-kryss til rundkjøringer senker antall alvorlige ulykker veldig. Det "småbulkes" litt i rundkjøringer - men antallet ulykker med alvorlige konsekvenser senkes betraktelig.Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister

www.nullvisjonen-agder.no


PS:
Har du lyst til å lese mer om dette?
Her er utdrag fra det TØI sier:I vegkryss med stor trafikk kan ventetiden for vikepliktig trafikk bli lang. Dette kan friste trafikantene til å utnytte små tidsluker. Hyppige kryssinger og svingebevegelser kan skape farlige situasjoner og gjør trafikkbildet uoversiktlig. Omlag 40% av alle politirapporterte personskadeulykker inntreffer i kryss.

Ombygging av kryss til rundkjøringer kan bedre sikkerheten og trafikkavviklingen i kryss. Rundkjøringer kan bidra til økt trafikksikkerhet ved at mulige konfliktpunkter mellom trafikkstrømmene som passerer et kryss reduseres.

Småulykker
Vikeplikten i rundkjøringer er slik at man har vikeplikt for all trafikk som er i rundkjøringen – trafikk som kommer fra venstre  - motsatt av vanlig. Dette kan forvirre noen og føre til småulykker.
Lange ventetider kan føre til risikabel atferd når førere prøver å presse seg inn i for små tidsluker. Vanlige ulykkestyper i rundkjøringer er ulykker hvor en fører har feilbedømt tidsluken ved innkjøring i rundkjøringen, samt påkjøring bakfra på tilfarter til rundkjøringen.


Virkninger av rundkjøringer på ulykker i kryss. Prosent endring av ulykkestall.


Prosent endring av antall ulykker

Ulykkens alvorlighetsgrad

Beste anslag

Alle rundkjøringer

Alle skadegrader

-36

Alle rundkjøringer

Dødsulykker

-66

Alle rundkjøringer

Personskadeulykker

-46

Alle rundkjøringer

Materiellskadeulykker

+10

Tidligere vikepliktsregulerte kryss

Alle skadegrader

-40

Tidligere signalregulerte kryss

Alle skadegrader

-14

4-armet kryss

Alle skadegrader

-34

3-armet kryss

Alle skadegrader

-8

Rundkjøringer i spredtbygde strøk

Alle skadegrader

-69

Rundkjøringer i tettbygde strøk

Alle skadegrader

-25Virkninger av rundkjøringer på ulykker i kryss. Prosent endring av ulykkestall.


Prosent endring av antall ulykker

Rundkjøring i

Ulykkens alvorlighetsgrad

Beste anslag

Tidligere T-kryss, vikepliktsregulert

Dødsulykker

-49

Tidligere T-kryss, signalregulert

Dødsulykker

-42

Tidligere X-kryss, vikepliktsregulert

Dødsulykker

-64

Tidligere X-kryss, signalregulert

Dødsulykker

-59

Tidligere T-kryss, vikepliktsregulert

Personskadeulykker

-32

Tidligere T-kryss, signalregulert

Personskadeulykker

-23

Tidligere X-kryss, vikepliktsregulert

Personskadeulykker

-52

Tidligere X-kryss, signalregulert

Personskadeulykker

-45


Kost/nytte:
Nytte-kostnadsforholdet ved å bygge en rundkjøring varierer, avhengig av anleggskostnad, trafikkmengde, ulykkestall og trafikkavvikling. Det er vanskelig å oppgi generelle tall. På grunnlag av data innhentet fra vegkontorene, er det gjort nyttekostnadsanalyser av ombygging av T-kryss og X-kryss til rundkjøringer (Elvik og Rydningen 2002).

Det ble gitt opplysninger om 27 T-kryss. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk var 9.094. Det var registrert 0,226 skadde personer per million innkommende kjøretøy de siste fire år før ombygging til rundkjøring. Dette er høyere enn normalt for T-kryss. Nytten av ombygging til rundkjøring ble beregnet til 9,15 mill kr (nåverdi 25 år, 5% rente). Kostnadene ble beregnet til 5,79 mill kr.

For X-kryss forelå opplysninger om 19 kryss. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk var 10.432. Gjennomsnittlig skaderisiko før ombygging var 0,152 skadde personer per million innkommende kjøretøy, som ligger nær det normale for X-kryss. Nytten ble beregnet til 9,20 mill kr (nåverdi 25 år, 5% rente). Kostnadene ble beregnet til 4,16 mill kr.

Disse beregningene tyder på at ombygging av kryss til rundkjøringer, slik Statens vegvesen i dag praktiserer dette tiltaket, gir en nytte som er klart større enn kostnadene.


OBS:
Statistikken viser at når kryss bygges om til rundkjøringer øker de materielle skader litt, men tallene for dødsulykker og skadde synker med 50-70%. I tillegg vet vi at trafikken flyter godt i rundkjøringer. Statistikken må lære oss at det er lett å bulke i rundkjøringer, så det er lurt å være ekstra oppmerksom og selvsagt gi tegn på riktig måte.Påbud om refleksvest for MC- og mopedførere

Fra 1. januar 2014 er det påbud om å ha med refleksvest på MC og moped.

Dersom man får nødstans langs veien skal vesten brukes slik at fører kan sees. Man kan fort bli stående på uoversiktlige steder - steder der bilister og andre MC- og mopedførere ikke venter at det står folk.

Heldigvis bruker de fleste MC- og mopedførere alltid refleksvest. Påbudet fra 1. januar 2014 er kun et påbud om å ha med refleksvest - ikke ha den på. Vi anbefaler likevel å ha den på. "To-hjuls-trafikanter" kan være vanskelige å se uten vest - noe som selvsagt øker faren sterkt for disse trafikantene.
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister

www.nullvisjonen-agder.no