Rundkjøringer redder liv

Transportøkonomisk institutts trafikksikkerhetshåndbok oppsummerer mer enn 2000 nasjonale og internasjonale forskningsrapporter om trafikksikkerhet. Her kan du på en enkel måte få svar på hvilke trafikksikkerhetstiltak som virker og hvor kostnadseffektive de er.
tsh.toi.no

Når det gjelder rundkjøringer kan vi rett og slett si at disse redder liv.
Ombygging av X-kryss og T-kryss til rundkjøringer senker antall alvorlige ulykker veldig. Det "småbulkes" litt i rundkjøringer - men antallet ulykker med alvorlige konsekvenser senkes betraktelig.Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister

www.nullvisjonen-agder.no


PS:
Har du lyst til å lese mer om dette?
Her er utdrag fra det TØI sier:I vegkryss med stor trafikk kan ventetiden for vikepliktig trafikk bli lang. Dette kan friste trafikantene til å utnytte små tidsluker. Hyppige kryssinger og svingebevegelser kan skape farlige situasjoner og gjør trafikkbildet uoversiktlig. Omlag 40% av alle politirapporterte personskadeulykker inntreffer i kryss.

Ombygging av kryss til rundkjøringer kan bedre sikkerheten og trafikkavviklingen i kryss. Rundkjøringer kan bidra til økt trafikksikkerhet ved at mulige konfliktpunkter mellom trafikkstrømmene som passerer et kryss reduseres.

Småulykker
Vikeplikten i rundkjøringer er slik at man har vikeplikt for all trafikk som er i rundkjøringen – trafikk som kommer fra venstre  - motsatt av vanlig. Dette kan forvirre noen og føre til småulykker.
Lange ventetider kan føre til risikabel atferd når førere prøver å presse seg inn i for små tidsluker. Vanlige ulykkestyper i rundkjøringer er ulykker hvor en fører har feilbedømt tidsluken ved innkjøring i rundkjøringen, samt påkjøring bakfra på tilfarter til rundkjøringen.


Virkninger av rundkjøringer på ulykker i kryss. Prosent endring av ulykkestall.


Prosent endring av antall ulykker

Ulykkens alvorlighetsgrad

Beste anslag

Alle rundkjøringer

Alle skadegrader

-36

Alle rundkjøringer

Dødsulykker

-66

Alle rundkjøringer

Personskadeulykker

-46

Alle rundkjøringer

Materiellskadeulykker

+10

Tidligere vikepliktsregulerte kryss

Alle skadegrader

-40

Tidligere signalregulerte kryss

Alle skadegrader

-14

4-armet kryss

Alle skadegrader

-34

3-armet kryss

Alle skadegrader

-8

Rundkjøringer i spredtbygde strøk

Alle skadegrader

-69

Rundkjøringer i tettbygde strøk

Alle skadegrader

-25Virkninger av rundkjøringer på ulykker i kryss. Prosent endring av ulykkestall.


Prosent endring av antall ulykker

Rundkjøring i

Ulykkens alvorlighetsgrad

Beste anslag

Tidligere T-kryss, vikepliktsregulert

Dødsulykker

-49

Tidligere T-kryss, signalregulert

Dødsulykker

-42

Tidligere X-kryss, vikepliktsregulert

Dødsulykker

-64

Tidligere X-kryss, signalregulert

Dødsulykker

-59

Tidligere T-kryss, vikepliktsregulert

Personskadeulykker

-32

Tidligere T-kryss, signalregulert

Personskadeulykker

-23

Tidligere X-kryss, vikepliktsregulert

Personskadeulykker

-52

Tidligere X-kryss, signalregulert

Personskadeulykker

-45


Kost/nytte:
Nytte-kostnadsforholdet ved å bygge en rundkjøring varierer, avhengig av anleggskostnad, trafikkmengde, ulykkestall og trafikkavvikling. Det er vanskelig å oppgi generelle tall. På grunnlag av data innhentet fra vegkontorene, er det gjort nyttekostnadsanalyser av ombygging av T-kryss og X-kryss til rundkjøringer (Elvik og Rydningen 2002).

Det ble gitt opplysninger om 27 T-kryss. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk var 9.094. Det var registrert 0,226 skadde personer per million innkommende kjøretøy de siste fire år før ombygging til rundkjøring. Dette er høyere enn normalt for T-kryss. Nytten av ombygging til rundkjøring ble beregnet til 9,15 mill kr (nåverdi 25 år, 5% rente). Kostnadene ble beregnet til 5,79 mill kr.

For X-kryss forelå opplysninger om 19 kryss. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk var 10.432. Gjennomsnittlig skaderisiko før ombygging var 0,152 skadde personer per million innkommende kjøretøy, som ligger nær det normale for X-kryss. Nytten ble beregnet til 9,20 mill kr (nåverdi 25 år, 5% rente). Kostnadene ble beregnet til 4,16 mill kr.

Disse beregningene tyder på at ombygging av kryss til rundkjøringer, slik Statens vegvesen i dag praktiserer dette tiltaket, gir en nytte som er klart større enn kostnadene.


OBS:
Statistikken viser at når kryss bygges om til rundkjøringer øker de materielle skader litt, men tallene for dødsulykker og skadde synker med 50-70%. I tillegg vet vi at trafikken flyter godt i rundkjøringer. Statistikken må lære oss at det er lett å bulke i rundkjøringer, så det er lurt å være ekstra oppmerksom og selvsagt gi tegn på riktig måte.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar