Antall eldre i trafikken øker sterkt


Antall førerkortinnehavere over 75 år har nesten femdoblet seg de siste 10 årene.

2004: 108.123
2014: 492.254Dette skyldes:
  • Økt andel av eldre i befolkninga
  • Sterkt økende førerkortandel i de aldersgruppene som etter hvert passerer 70 år.
Vi ser med andre ord en dobbelt effekt - og økningen er forventet å fortsette framover.


En utfordring:
  • Bortimot en femdobling av antallet førerkortinnehavere over 70 år viser at det er en stor endring i alderssammensetningen blant bilførere
  • Ca. 25% av de trafikkdrepte i 2014 var over 65 år
  • Det er mer sannsynlig at eldre skader seg selv i trafikken framfor at de skader andre. Dødsraten for bilførere over 75 år er fem ganger høyere enn gjennomsnittet – mens skaderaten er det dobbelte
  • Bakgrunnen for eldres spesielle situasjon i trafikken er blant annet dette: – redusert helse og fysikk (for eksempel benskjørhet, men også syn, hørsel, reaksjonsevne, motorikk) – mindre bilkjøring – noe som gir mindre vedlikeholdstrening av kjøreferdigheter – og vi ser hos alle aldersgrupper at ferdighetene synker med mindre de vedlikeholdes jevnlig


Mvh
Torstein Salvesen
www.nullvisjonen-agder.no