Livslang læring

Vi må tenke nytt når det gjelder trafikkopplæring som virkemiddel innen trafikksikkerhetsarbeid! Holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid er en kontinuerlig prosess som må ha et langsiktig perspektiv. Det er med andre ord ikke gjort over natta! Trafikkopplæring bør bestå av mer enn enkeltstående kurs og sporadisk informasjon. Trafikkopplæring må ses på som livslang læringsprosess som starter allerede i barnehagen. Vi må se helhetlig og systematisk på trafikkopplæringen fra barnehagen, skolen, føreropplæringen til den stadig økende gruppen av eldre bilførere. God opplæring og holdningsskapende arbeid er viktig for at trafikanter skal opptre trygt i trafikken. Grunnlaget for holdninger og atferd i trafikken dannes allerede i de tidlige barneårene. Jeg er overbevist om at holdninger og respekt for andre i trafikken må bygges tidlig og at holdninger blir skapt gjennom læring over tid. For å bli en god trafikant må trafikken forstås som et sosialt system. Dette betinger utvikling av sosial handlingsdyktighet (empati / perspektivtaking mv.) samt utvikling av språk og kommunikasjonsevne i vid betydning. Etter at en har fått førerkortet er det svært lite eller ingen etterutdanning av bilførere eller noen form for oppdatering av kunnskap. Vi vet at farlige uvaner og risikofylt trafikkatferd kan tilegnes og etableres hos bilførere, uten at det finnes annen korreksjon som kan fange dette opp enn sporadiske kontroller på veien. Til sammenligning skal biler inn til EU-kontroll, men bilførere skal bare kontrollere og vurdere seg selv. Vi vet at 7 av 10 ulykker skyldes trafikanters atferd. Bilføreres holdninger og manglende kunnskaper og ferdigheter fører til dødsulykker i trafikken. Transportøkonomisk Institutt har «førerfeil» helt øverst på sin liste over ulykkesårsaker. I Nullvisjonsprosjektet har en prioritert tiltak for ungdom, da denne gruppen er mest ulykkes utsatt.
Risikoen stiger jevnt og når en topp rundt tyveårsalderen, for deretter å synke. Risikoen stiger på ny etter fylte 65 år. Antall eldre vil øke i tiden og det finnes pr. i dag ikke noe obligatorisk etterutdanning eller tilbud om oppfriskningskurs for denne aldersgruppen. Trenden de siste årene har vært færre
ungdomsulykker, samtidig som det omkommer flere bilførere i generasjonen 45+. Med bakgrunn i den dystre ulykkesstatistikken på landsbasis i 2013, er det nå nødvendig å tenke nytt og se på trafikkopplæringen i nytt lys. Vi er alle trafikanter på eller annen måte gjennom hele livet, som betinger at utdanningsmyndigheter samarbeider om et læringsforløp som starter i barnehagen!
Tonje Moen

Trygg Trafikks april-konferanse

Interessant tema på 2014-konferansen til Trygg Trafikk.

Dette meldes om konferansen:

Skulle bare på jobb
Trygg Trafikks nasjonale konferanse om arbeidsrelaterte trafikkulykker arrangeres 7. - 8. april på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo.

Er det riktig at sjåførene får hele ansvaret for de arbeidsrelaterte ulykkene, mens virksomhetene ofte går fri? Dette er blant spørsmålene som stilles under konferansen «Skulle bare på jobb».

36 prosent av dødsulykkene involverer yrkessjåfører eller ansatte som kjører bil i jobbsammenheng, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.

Vi spør hva bedriftene gjør for å redusere trafikkulykkene, og tar opp følgende tema:
• Dette kjennetegner de arbeidsrelaterte trafikkulykkene
• Vi mangler gode systemer for å forebygge ulykkene
• Presentasjon av tanker rundt ny lovgivning på området
• Slik kan bedriftene redusere ulykkene og samtidig kutte store kostnader

Dette er relevant for:
• bedrifter og sjåfører innen godstransporten
• bedrifter og sjåfører innen persontransporten
• bedrifter og andre virksomheter der ansatte tilbringer deler av arbeidstiden på veiene, uten å være yrkessjåfører (for eksempel håndverkere, selgere, hjemmehjelpere)

Man kan nå melde seg på!


Tenker man må få med seg denne ja...Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister

www.nullvisjonen-agder.noHvor mange ruspåvirkede sjåfører i Lister daglig?
UP har beregninger som sier at det daglig foretas ca. 130.000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge. Dette er ca. 2% av alle kjøreturer. Ca. 20.000 turer kjøres under påvirkning av alkohol, ca. 30.000 i narkotikarus og ca. 80.000 der sjåføren er påvirket av legemidler.

Overfører man disse tallene til Listerregionen blir det flere hundre kjøreturer her i regionen – daglig.

I 2012 ble kun ca. 9.000 tatt for ruspåvirket kjøring. Tallene for Agder har økt voldsomt – fra  2010 til 2012 melder politiet om en tredobling. Det fortelles om økning også i andre regioner.

Undersøkelser viser at over 40% av trafikkulykkene har ruspåvirkning som eneste årsak eller medvirkende årsak. Ruset sjåfør er, sammen med høy fart, en av de viktigste årsakene til ulykker.

Har du mistanke om en ruspåvirket sjåfør – ring politiet. Du kan redde både sjåføren, eventuelle passasjerer og andre trafikanter.

Har du muligheten til å hindre en ruset person fra å kjøre, så gjør det. Kanskje du kan ta nøkkelen fra sjåføren eller prate vedkommende bort fra bilen? Finn på nesten hva som helst… Personen vil takke deg dagen etter. Dette vet vi. Personer med vonde promillehistorier bak seg sier dette selv.

 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no
 

Trafikkopplæring i skolene

Skolens læreplan (Kunnskapsløftet 2006) har kompetansemål i trafikk etter 4., 7. og 10. trinn.

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: 
  • følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (kroppsøving, etter 4. trinn)
  • praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving, etter 7. trinn)
  • gjøre rede for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker (naturfag, etter 10. trinn)
  • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon (naturfag, etter 10. trinn)
  • forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges (naturfag, etter 10. trinn)
Mer om dette her:
http://www.nullvisjonen-agder.no/index.php/2012-12-14-13-09-56/trafikkopplaering-i-skolen.htmlGode eksempler fra trafikkløype og ferdighetsløype for 6. trinn - noe som dekker et par av punktene i Kunnskapsløftet.MvhTorstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


Refleks burde vært påbudt

Burde refleks påbys? Javisst mener jeg det. 
 
Over 80% av Norges befolkning ønsker det samme viser denne undersøkelsen:
http://www.tryggtrafikk.no/pressemeldinger/over-80-prosent-vil-paby-refleks/
 
Et påbud om refleksbruk i mørket ville gjøre mange flere fotgjengere synlige. Det er påbud med lys på sykkelen når det er mørkt. Hvorfor er det ikke en slik regel for fotgjengere og refleks?
 
Når mange fotgjengere blir drept i trafikken pga manglende refleks må man se på ulike tiltak. Økt ansvarliggjøring av fotgjengere er en vei, sikring av gangfelt med lys og opphøying en annen.
 
NTP har konkrete mål for økt refleksbruk - men dette er da svært lave mål? Mål om kun 40% refleksbruk i tettbygd strøk. Burde vi ikke ha mer "hårete" mål enn det - og sette inn tiltak for å nå dem? F.eks. påbud - som for lys på sykkelen når det er mørkt.
 

 

Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no