Livslang læring

Vi må tenke nytt når det gjelder trafikkopplæring som virkemiddel innen trafikksikkerhetsarbeid! Holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid er en kontinuerlig prosess som må ha et langsiktig perspektiv. Det er med andre ord ikke gjort over natta! Trafikkopplæring bør bestå av mer enn enkeltstående kurs og sporadisk informasjon. Trafikkopplæring må ses på som livslang læringsprosess som starter allerede i barnehagen. Vi må se helhetlig og systematisk på trafikkopplæringen fra barnehagen, skolen, føreropplæringen til den stadig økende gruppen av eldre bilførere. God opplæring og holdningsskapende arbeid er viktig for at trafikanter skal opptre trygt i trafikken. Grunnlaget for holdninger og atferd i trafikken dannes allerede i de tidlige barneårene. Jeg er overbevist om at holdninger og respekt for andre i trafikken må bygges tidlig og at holdninger blir skapt gjennom læring over tid. For å bli en god trafikant må trafikken forstås som et sosialt system. Dette betinger utvikling av sosial handlingsdyktighet (empati / perspektivtaking mv.) samt utvikling av språk og kommunikasjonsevne i vid betydning. Etter at en har fått førerkortet er det svært lite eller ingen etterutdanning av bilførere eller noen form for oppdatering av kunnskap. Vi vet at farlige uvaner og risikofylt trafikkatferd kan tilegnes og etableres hos bilførere, uten at det finnes annen korreksjon som kan fange dette opp enn sporadiske kontroller på veien. Til sammenligning skal biler inn til EU-kontroll, men bilførere skal bare kontrollere og vurdere seg selv. Vi vet at 7 av 10 ulykker skyldes trafikanters atferd. Bilføreres holdninger og manglende kunnskaper og ferdigheter fører til dødsulykker i trafikken. Transportøkonomisk Institutt har «førerfeil» helt øverst på sin liste over ulykkesårsaker. I Nullvisjonsprosjektet har en prioritert tiltak for ungdom, da denne gruppen er mest ulykkes utsatt.
Risikoen stiger jevnt og når en topp rundt tyveårsalderen, for deretter å synke. Risikoen stiger på ny etter fylte 65 år. Antall eldre vil øke i tiden og det finnes pr. i dag ikke noe obligatorisk etterutdanning eller tilbud om oppfriskningskurs for denne aldersgruppen. Trenden de siste årene har vært færre
ungdomsulykker, samtidig som det omkommer flere bilførere i generasjonen 45+. Med bakgrunn i den dystre ulykkesstatistikken på landsbasis i 2013, er det nå nødvendig å tenke nytt og se på trafikkopplæringen i nytt lys. Vi er alle trafikanter på eller annen måte gjennom hele livet, som betinger at utdanningsmyndigheter samarbeider om et læringsforløp som starter i barnehagen!
Tonje Moen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar