7 av 10 trafikkulykker skyldes vår egen atferd

2013 ser ikke ut til å bli et godt år med tanke på nedgangen i antall trafikkdrepte.

I 2010 ble 208 personer drept i norsk trafikk.
I 2011 ble 168 drept.
I 2012 ble 145 drept.

145 er fortsatt et svært høyt tall og man kan mangedoble antall tragedier dersom man teller de som sitter igjen med sine tap. Men, det positive er at antallet trafikkdrepte i Norge er mer enn halvert de siste 10 år, og på 80-tallet hadde vi over 400 drepte årlig. Tilbake i 1970 var tallet 560.


 2013-tallene viser foreløpig ikke en fortsettelse av den positive utviklingen for de siste årene. Sommermånedene juni, juli og august ga oss 25 flere drepte enn samme periode i fjor. Utviklingen har fortsatt i september, med dobbelt så mange omkomne som samme måned i fjor. Det er mer enn to måneder igjen av 2013, og allerede har vi over 145 trafikkdrepte.

Kjøres det for tøft i Norge?

Det er flest unge menn som omkommer i norsk trafikk – og de vanligste ulykkestypene er utforkjøringer og møteulykker. Årsakene er oftest for høy fart. I tillegg kommer ruskjøring og manglende bilbelte. Ca. 40-50 liv kunne vært spart årlig dersom alle brukte bilbelte.

Like vanlig som å si «ha det bra» er det å si «kjør forsiktig».
Har du reflektert over hva det vil si?
 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

 

Lær dine barn at bilbeltet alltid skal brukes

Bruker du bilbelte - alltid?
Lærer du dine barn gode vaner - eller er det ikke så nøye?


Bilbelte.
40-50 liv kunne vært spart årlig dersom alle hadde brukt bilbelte. Bilbeltet er det viktigste sikkerhetsutstyret i bilen.Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

ATV

Det er mange steder, blant annet på internett, hvor det er mulig å få kjøpt ATV, og det reklameres mye for ATV for barn. Mange av disse ATV’ene er det imidlertid ikke lovlig for barn å bruke.

Hovedregelen er enkel: barn kan bruke ATV’er som max går 6 km/t.

Dersom ATV’en går raskere enn 6 km/t, må den registreres. Dersom egenvekten på ATV’en er under 150 kg, kan den registreres som moped og sjåføren må dermed være over 16 år og ha mopedlappen.

Dersom ATV’en ikke fyller vilkårene for å registreres som moped, må den registreres som 4 hjuls motorsykkel og da må man ha førerkortklasse B for å kjøre ATV’en. Det innebærer at sjåfør må være over 18 år og inneha førerkort for personbil. Det finnes ATV’er som brukes som arbeidsmaskiner som i gitte tilfeller kan registreres som traktor, noe som innebærer at man må være over 16 år og inneha førerrett for traktor.
Skilttyper

Hvite skilter med sort skrift: Det er lovlig å kjøre ATV-en på vei.
Sort skilt med gul skrift: ATV-en kan kun krysse veien, og er ellers kun registrert som arbeidsredskap for bruk utenfor vei.
 
Er ATV’en registrert, kan ikke barn under henholdsvis 16 og 18 år bruke ATV’en. Det finnes dog et lite unntak. Barn kan kun bruke ATV’er som går mer enn 6 km/t dersom de deltar på organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av medlemmer i klubb tilknyttet Norges Bilsportforbund eller Norges Motorsportforbund. Da er det strenge krav i forhold til sikkerhetstiltak, håndhevelse av motorsportens regler og at aktivitetsledelsen er kompetent.

Strafferammen for å la sine barn kjøre ATV, enten det er på hytta, på gårdsplassen, på offentlig vei eller på åkeren, er bøter eller fengsel i inntil 1 år. Normalt gis det bøter ved første gangs overtredelse og disse ligger i sjiktet 4000 til 10.000, avhengig av overtredelsen. Dersom barn skader seg eller andre under ulovlig kjøring med ATV, kan konsekvensene bli større også for de som har gitt tillatelse til kjøringen.

Mer her om førerkort, skilter, aldersgrenser etc. >>

Mange ulykker med ATV har reist spørsmålet om det bør innføres egne førerkort for denne kjøretøygruppen.

Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

130.000 ruskjøreturer daglig

Er du et godt forbilde - eller er du litt sånn "på grensa..." ?


Ruskjøring.
Det foretas over 130.000 kjøreturer daglig i ruspåvirket tilstand. Hva mener du om dette?
Til tider leser man nesten daglig i avisene om ruskjøring.

Du ser mistenkelig kjøring. Godtar du - eller melder du fra?Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Mobiltelefon + bil = ikke lovlig og svært farlig

Det er forbudt å tekste SMS når du kjører bil.
Vær et godt forbilde for dine barn!


Telefonbruk i bil.
Uoppmerksomhet i trafikken skaper mange ulykker. Hvordan er dine telefonvaner i bilen?


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Kjør på


Kjør på – det kan hende at du kommer fram et par minutter før. Men, det kan også hende at du blir vinket inn i en kontroll – og det kan hende farten din fører til en ulykke.
 

Litt for ofte leser vi om kontroller der folk som virkelig kjører fort og farlig blir fratatt førerkortet. Men også små fartsoverskridelser kan være farlige. Statens Vegvesen undersøker alle alvorlige ulykker, og de har beregninger som sier at dersom du i en 80-sone øker farten fra 80 til 94, dobles risikoen for at noen i bilen mister livet i en ulykke. I en 60-sone dobles denne risikoen allerede ved 70. Er du villig til å ta sjansen? Mange er det.Fart en av de viktigste årsakene til ulykker. 40% av dødsulykkene der fart var årsaken skyldes ekstremfart, mens hele 60% skyldes kun moderate fartsoverskridelser.

Utrykningspolitiet (UP) i vår region sier at 7 av 10 ulykker skyldes vår egen atferd i trafikken. I 2012 beslagla UP over 5000 førerkort pga høy fart – de regner med å gjøre det samme i år.

De fleste av oss ønsker bedre veier – og behovet er stort her i sør. Veiene må komme så snart som mulig. I mellomtiden må vi kjøre etter forholdene på de veiene som finnes – og vi må ta de rette valgene. Fart er et slikt valg.

Når man ser på ulykkene i Listerregionen for de siste årene er det tre faktorer som nevnes ofte: unge menn, fart og utforkjøring. Dette stemmer dessverre godt med statistikk for resten av landet.

 
Kjør på?

 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Holder du fartsgrensene?

Du er trafikklærer for dine barn hver dag. Din atferd og dine holdninger betyr svært mye.


Fart.
Fart er medvirkende årsak til over halvparten av dødsulykkene i trafikken. Er du et godt forbilde?


Bruk og del våre filmer!


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Din siste SMS - som sjåfør


Fra 2. mai 2013 ble reglene for bruk av mobiltelefon i bil skjerpet. Jeg skal ikke gå inn på detaljene i dette – det har man lest alt om i diverse nyhetsoppslag tidligere.
 

Skal man ha regler for alt – og hvordan skal politiet klare å følge opp?

Poenget med de skjerpede reglene er å understreke viktigheten av å holde fokus på veien og trafikken og ikke på en skjerm. Reglene skjerpes for å gjøre det tryggere på veiene, så får vi håpe den enkeltes holdninger til lover og regler er veloverveide. Vi er nok mange som har sett en bil i delvis feil kjørebane mens sjåføren tekster på telefonen. Møteulykker er stygge ulykker. Husk at man kjører ca. 20 meter på ett sekund ved en fart på 70 km/t. Et par sekunders fokus på telefonen, navi-skjermen, nettbrettet…Utforkjøringer er også stygge.

De fleste ulykker skyldes vår egen atferd i trafikken – de valg vi tar. Det viktigste er den enkeltes holdninger og forståelse for trygg oppførsel i trafikken. Man jobber i trafikksikkerhetsarbeid parallelt med både lover, regler og holdninger.

Vi har for eksempel hatt påbud om bilbelte lenge, men noen velger dette bort. Vi har lenge hatt forbud mot håndholdt mobiltelefon i bil, men noen bryr seg ikke om dette. Vi har fartsgrenser – men mange overskrider disse voldsomt.

Holdningsskapende arbeid dreier seg om å få folk til å forstå – og endre atferd – om det er regler for dette eller ei. Eksempler på det siste kan være refleks og sykkelhjelm – det er ikke påbudt, men folk dør i trafikken pga manglende hjelm eller refleks. Det er klart man da «maser» om dette.

Reglene for mobiltelefon i bil er skjerpe for din og min trygghet. Din siste SMS som sjåfør bør nå være sendt – så slipper vi å få deg i fronten. Vi kan ikke godta at bilister vi møter langs veien sitter og tekster på telefonen!
 
Bilde: Faksimile VG

 
Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no


Lever du farlig?


En landsomfattende reflekstelling utført av Trygg Trafikk og Sparebanken 1 Forsikring viser at vi i Vest-Agder er nest dårligst i landet til å bruke refleks. Tellingen sier ikke noe om Listerregionen spesielt, men tallene er uansett en vekker. I Østfold bruker 45% refleks, men i Vest-Agder er vi helt nede i 20% i følge tellingen. Landsgjennomsnittet er skuffende 29%. På landsbygda er man flinkest – med 45% refleksbruk, mens tallene for byer er 26%.

 
Refleks er fotgjengernes billigste livsforsikring, og direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, har tatt til orde for at refleks burde bli påbudt – noe en MMI-undersøkelse sier at hele 78% av befolkningen er enige i. Kanskje et påbud ville øke bevisstheten vår?


Trygg Trafikks undersøkelse viser også at 1,2 millioner nordmenn har mer enn 10 reflekser liggende hjemme og at 250 000 har over 30 reflekser. Kun 1 prosent sier at de ikke har refleks. Hvorfor brukes de ikke? Man vil vel ikke bli påkjørt?

I løpet av de siste 5 år har 152 fotgjengere mistet livet i Norge – og 547 har blitt hard skadd. Mange av ulykkene skjedde ved kryssing av vei, eller langs en mørk vei. Middelaldrende og eldre er overrepresentert – våre barn er flinke refleksbrukere!

I vintermørket er det vanskelig å være bilist. Dersom fotgjengere bruker refleks er det noe lettere. Hittil i år er 18 fotgjengere og 12 syklister omkommet – vi vil ikke ha flere!

På med refleksen – vær så snill!

 

Fakta om refleks:

·         35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket.

·         Med fjernlys kan bilføreren se deg på 400 meters avstand hvis du bruker refleks.

·         Når bilen bruker nærlys er du synlig på 140 meters hold med refleks.

·         Uten refleks er du synlig først på 25 meters hold. Det tilsvarer cirka ett sekund hvis bilen kjører i 80 km/t.

·         Med refleks reduseres risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent.

(Kilde: Transportøkonomisk institutt, Trygg Trafikk)

  

Mvh

 

Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

 

Far og mor - bruker dere sykkelhjelm?

Foreldre er rollemodeller.
Det er det vi voksne gjør – vår atferd – som teller mest. Ikke det vi sier.

Sykkelhjelm.Sykkelhjelm redder liv. Det er du som må lære dine barn å bruke hjelm.

Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen
www.nullvisjonen-agder.no

Gratis livsforsikring


Bilde: Trygg Trafikk
Forleden dag leste jeg i avisen at 27 personer i Listerregionen fikk gebyr på kr. 1500 for manglende bilbeltebruk i en kontroll. Thor-Inge Kostøl i Statens Vegvesen uttalte at bilbeltebruken i Lister er dårligere enn ellers i landet. Han kunne også fortelle at det er slike storkontroller et par ganger i året i Listerregionen.

Dette må hver enkelt gjøre noe med! Tar dere utfordringen? I en region med så stort og godt fokus på trafikksikkerhet forventes det bedre tall. La ”beltebevegelsen” bli en automatisert selvfølge når du setter deg i bilen – og sørg for at dine passasjerer gjør det samme – også på småturer. Minn dine venner og kolleger på beltebruk. Etter neste kontroll bør Kostøl uttale at Listerregionen er langt bedre enn landet for øvrig! 

Det tar 1-2 sekunder å klikke på seg bilbeltet. Det er ikke bare en gratis livsforsikring, men også en svært lønnsom vane. Alternativet kan koste deg kr. 1500 til staten – eller faktisk livet. Anslag fra forskere sier at ca. 50 liv kunne vært spart årlig dersom alle hadde brukt bilbelte. Halvparten av de som blir drept i trafikken bruker ikke bilbelte.

Storkontrollen Listerregionen avdekket også manglende sikring av barn i bil.


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no