Nesten alle bruker bilbelte, men...

...altså ikke helt ALLE ennå dessverre.
Dersom alle hadde brukt bilbelte ville vi hatt 40-50 færre drepte årlig de siste årene.

MEN, tallene for bilbeltebruk er svært høye og gode, så de aller fleste av oss er flinke til å tenke forebygging. Det er FÅ bilister som kjører UTEN bilbelte - og disse kan man altså finne direkte igjen i statistikkene der 40-50 liv kunne vært reddet.

Regjeringens mål og satsingsområder i trafikksikkerhetsarbeidet ble presentert i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP).
Trafikksikkerhetsarbeidet skal fortsatt bygge på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren.
Det er også satt et etappemål som viser hvor raskt vi skal nærme oss nullvisjonen.
Ambisjonen er at antall drepte og hardt skadde i trafikken skal halveres innen 2024, sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011. Det betyr at det i 2024 maksimalt skal være 500 drepte og hardt skadde i veitrafikken.


MÅL FOR ØKT BILBELTEBRUK i 2014 og 2018:


Mvh
Torstein Salvesen
Leder
Nullvisjonen i Lister
www.nullvisjonen-agder.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar