Fart dreper

Les her hva TØI sier om fart:Transportøkonomisk institutts trafikksikkerhetshåndbok oppsummerer mer enn 2000 nasjonale og internasjonale forskningsrapporter om trafikksikkerhet. Her kan du på en enkel måte få svar på hvilke trafikksikkerhetstiltak som virker og hvor kostnadseffektive de er.

En av de faktorer som i sterkest grad påvirker antall ulykker og ulykkenes alvorlighetsgrad er trafikkens gjennomsnittsfart. Økt fart reduserer sikkerhetsmarginene under kjøring, ved at føreren tilbakelegger en større avstand før han eller hun rekker å reagere på en fare, og fordi feilmarginene blir mindre når føreren reagerer på en fare.

Noen førere vil hevde at de er mer våkne og raskere til å reagere når de kjører fort enn når de kjører sakte. Simulatorstudier (Törnros, 1995) gir litt støtte til dette, men forskjellene i reaksjonstid er uhyre små og ingen førere kan kompensere for høyere fart ved å reagere raskere og riktigere.

For å sikre en forsvarlig avveining mellom ønsket om å komme fort fram og ønsket om få ulykker, er fartsgrenser innført i alle land. Bare deler av motorvegnettet i Tyskland har fri fart. Norge har hatt fartsgrenser på alle offentlige veger siden 1912. Mange andre motoriserte land har i lange perioder hatt fri fart på deler av vegnettet.

Skilting

Det skilles mellom to typer fartsgrenser: generelle og særskilte. De generelle fartsgrenser er i Norge fastsatt i veitrafikkloven og er 50 km/t i tettbygde strøk og 80 km/t utenfor tettbygd strøk. Generelle fartsgrenser skiltes vanligvis ikke, men det er etter hvert blitt vanlig å skilte fartsgrense 50 km/t. Andre fartsgrenser enn de generelle kan innføres for bestemte vegstrekninger eller til bestemte tider av den som har myndighet til å vedta særskilte fartsgrenser. Denne myndigheten ligger hos politiet i byer og tettsteder, hos Statens vegvesen for riks- og fylkesveger utenfor tettbygd strøk og hos kommunen for kommunal veg. Særskilt fartsgrense skal alltid skiltes.

Tabell 3.11.2: De forventede virkninger på antallet skadde og drepte av de endringer i fartsgrenser (km/t) som anses som mest aktuelle i Norge er beregnet til følgende.


Fartsgrense

Gjennomsnittsfart (km/t)
Prosentvis endring av antall drepte, hardt skadde eller lettere skadde
Før
Etter
Fart før
Fart etter
Drepte
Hardt
Lettere
90
100
87,3
89,3
+13
+8
+4
90
80
87,3
84,8
-14
-9
-5
80
90
77,6
79,6
+13
+8
+4
80
70
77,6
75,1
-14
-9
-5
80
60
77,6
70,1
-36
-26
-14
70
60
67,9
65,4
-14
-9
-5
60
50
59,4
55,9
-19
-13
-7
50
40
49,5
46,0
-19
-13
-7
50
30
49,5
40,5
-42
-30
-16
40
30
39,6
36,1
-19
-13
-7

OBS:
Statistikken viser at fart og ulykker henger farlig tett sammen. Det kan eks. ikke fokuseres nok på ungdom og fart.


Sammendrag av
Torstein Salvesen
Nullvisjonen i Lister

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar